Loading...

◾ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ အဆိုအရ အာဆီယံႏိုင္ငံ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အျမင့္မားဆုံးၿမိဳ႕ေ

2017-12-06

◾ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ အဆိုအရ အာဆီယံႏိုင္ငံ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အျမင့္မားဆုံးၿမိဳ႕ေတာ္ ၁၀ ၿမိဳ႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္း ပါဝင္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားက ေရဆိုးမ်ားအျပင္ ေလာင္စာအျဖစ္ အသုံးျပဳေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီတို႔မွ ထုတ္လႊတ္ေသာ မီးခိုးေငြ႕မ်ားက ေလထုကို ညစ္ညမ္းေစသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းအသားတင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး(ဂ်ီဒီပီ) တြင္ စက္မႈလက္မႈက႑ပါဝင္မႈအခ်ိဳးသည္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိသျဖင့္ တျခားစက္မႈထြန္းကားေသာႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြထုတ္လႊတ္မႈ သိသိသာသာမ်ားျပားလာျခင္းမရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

သို႔ေသာ္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ထြက္ရွိလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေျမျပင္ေပၚတြင္ စုပုံျခင္းႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း တိုက္႐ိုက္စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စက္႐ုံ၊အလုပ္႐ုံမ်ား၊ ယာဥ္ယႏၲရားအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ထုတ္လႊတ္ေသာ အခိုးအေငြ႕မ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ အမႈန္႔မ်ား၊ စြန္႔ပစ္အရည္မ်ားေၾကာင့္ ေလထု၊ ေျမထုႏွင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရၿပီး သက္ရွိလူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚထိခိုက္မႈမ်ား၊ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းမႈစသည့္ ျပႆနာမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာအႏွံ႔ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕လာေနရေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာသည္။

မၾကာမီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့နည္းေစေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စက္႐ုံမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေရဆိုးသန္႔စင္သည့္ စနစ္မရွိဘဲ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ေရဆိုးသန္႔စင္သည့္စနစ္ရွိေၾကာင္း စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းသူမ်ားအသင္း၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရဆိုးမ်ားစြာ စြန္႔ပစ္ေနသည့္စက္႐ုံ ၁၈၈႐ုံရွိၿပီး ယင္းစက္႐ုံမ်ားအနက္ ေရဆိုးသန္႔စင္မႈႏွင့္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္သည့္ စက္႐ုံအေရအတြက္မွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ ထိုအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ အဆိုအရ အာဆီယံႏိုင္ငံ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအျမင့္မားဆုံး ၿမိဳ႕ေတာ္ ၁၀ ၿမိဳ႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္း ပါဝင္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားက ေရဆိုးမ်ားအျပင္ ေလာင္စာအျဖစ္အသုံးျပဳေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီတို႔မွ ထုတ္လႊတ္ေသာ မီးခိုးေငြ႕မ်ားက ေလထုကို ညစ္ညမ္းေစသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရထားတို႔မွထုတ္လႊတ္ေသာ မီးခိုးေငြ႕မ်ားကလည္း ေလထုကို ညစ္ညမ္းလ်က္ရွိပါသည္။

၁၀ စုႏွစ္မ်ားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္ပက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မ်ားကို ေျဖေလၽွာ႔ေပးခဲ့သျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရသည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပါအဝင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ိဳးစုံ စီးေရစုစုေပါင္း ၄၄၀၇၇၄၁ စီးရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထိုအေရအတြက္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရွိခဲ့သည့္ စီးေရ ၂၃၅၃၄၇၄ ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး တိုးပြားလာသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတိုးတက္မႈႏႈန္းအတိုင္းသြားလွ်င္ ခရီးသည္ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရသည္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထိုမ်ားျပားလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေလထု(အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထု)ကို ပိုမိုညစ္ညမ္းလာေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္သည့္ ေလာင္စာစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားအစား ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ အသုံးျပဳျခင္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ရထားမ်ားကို အစားထိုးအသုံးျပဳျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္သြားသင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ စတုရန္းမိုင္ ၂ ဒသမ ၆၁ သိန္းအနက္ သစ္ေတာဧရိယာသည္ စတုရန္းမိုင္ ၁ ဒသမ ၃၇ သိန္းရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ဖုံးလႊမ္းလ်က္ပင္ရွိေနပါေသးသည္။ ထိုသစ္ေတာဧရိယာ၏ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအျဖစ္ စနစ္တက်သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ ႏွစ္စဥ္ကၽြန္းပ်ိဳးပင္ေပါင္း ၂၅ သန္းမွ သန္း ၃၀ ခန္႔ႏွင့္ သစ္မာပ်ိဳးပင္ေပါင္း သန္း ၃၀ မွ ၄၀ ခန္႔တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေနသည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ရွားပါးသစ္ပင္မ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားရွိေသာ ၃၈ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ဥယ်ာဥ္မ်ား ထူေထာင္ထားရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းေဒသတြင္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲၿပီး ဖိဖိစီးစီးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သျဖင့္လည္း ယခုအခါ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ သစ္ပင္မ်ားျဖင့္ စိမ္းလန္းစိုျပည္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္းႏွင့္သစ္မာပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲခြင့္ျပဳရာတြင္လည္း ေျပာင္တလင္းခါ ခုတ္လွဲျခင္းကို ခြင့္မျပဳဘဲ ေရရွည္သစ္ေတာမျပဳန္းတီးေစေသာ ခုတ္လွဲသည့္ စနစ္အရသာ ခြင့္ျပဳထားရွိပါသည္။

ယခင္က ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အျပည့္အဝမရွိေသးသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား အေတာ္အတန္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းဝင္ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ေနၾကရေပသည္။ ။

စာကိုး-ျပည္တြင္းပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ သတင္းမ်ား။

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း