Loading...

◾️ ေရွးအက်ဆုံး သတင္းစာမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္း

2017-12-06

◾️ ေရွးအက်ဆုံး သတင္းစာမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္း

ယခု ျပည္သူတင္ေျမႇာက္ေသာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ လက္ထက္တြင္လည္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔၏ အစိုးရပုိင္မီဒီယာမ်ားကို မိဘေပးခဲ့သည့္အေမြသဖြယ္ ႐ုိေသစြာဆက္လက္ခံယူ ထိန္းသိမ္းေပးေနျခင္းမွာမူ လြန္စြာထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္၏။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ သတင္းစာႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ နည္းပါးလွ်င္ တုိးတက္မႈေႏွးေကြးမည္ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ မည္မွ်တုိးတက္သည္ဆုိေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာအေပၚ အစိုးရ၏လႊမ္းမုိးမႈရွိေနေသးသည့္အေလ်ာက္ ထိပ္ပုိင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အႀကီးအက်ယ္လာဘ္စားမႈမ်ား ရွိေနသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ထုိဟာကြက္မွပင္ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္သုံးသပ္မိပါသည္။

တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ထူေထာင္ရာ၌လည္း အျခားအရာမ်ားထက္ ဦးစားေပး၍ အရင္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္မွာ ျပည္သူမ်ားစာဖတ္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံတြင္လည္း လြတ္လပ္ေရးရခါစ ဖဆပလအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဤသုိ႔ေသာ သတိတရားျဖင့္ စာေပျပန္႔ပြားထြန္းကားေရးကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္၍ တက္တက္ၾကြၾကြ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိ အားလုံး သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းၿပီးေသာ္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ တက္၍ ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ အစိုးရပုိင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ရာတြင္ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္သုည၊ စာေပအဆင့္အတန္း ေအာက္ေျခ။ ဤအက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္သည္လည္း ဘက္ေပါင္းစုံမွာ နိမ့္က်၊ ကမၻာမွာ လူရာမ၀င္၊ ႏုိင္ငံတကာ လုိက္၍ လက္၀ါးျဖန္႔ခဲ့ရေပသည္။

အဂၤလိပ္သတင္းစာဆရာ 'ေဟာင္း၀ပ္ေနာ္တင္'က ႐ုရွားႏုိင္ငံတုိးတက္လာျခင္းအေပၚ သူ႔အျမင္ကုိ ဤသုိ႔ေရးသားခဲ့သည္။

'႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ ေဘာ္လ္ရွီဗစ္မ်ား အာဏာရရွိၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးလုပ္ေဆာင္သည့္အလုပ္မွာ လူထုကုိ စာဖတ္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္လုပ္သည့္အလုပ္က စာဖတ္တတ္လာေသာလူထုအတြက္ သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဆရာႀကီးပီမုိးနင္းက 'သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းအလုပ္သည္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတုိးတက္ေရး အလုပ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤအလုပ္ကုိ ေနရာတက် မလုပ္ႏုိင္ေသးေသာလူမ်ဳိးသည္ လူမ်ဳိးအဆင့္အတန္း၌ လြန္စြာ ေအာက္က်ဖုိ႔သာ ရွိေပသည္'ဟု ဆုိမိန္႔ခဲ့သည္။

'စစ္အာဏာရွင္မွာ အမွန္တရားႏွင့္ ေ၀းကြာသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာေရးဆရာႏွင့္ သူတုိ႔ဖန္တီးေသာစာေပမ်ားကုိ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားခဲ့သည္။ ရန္သူ၏လက္ထဲတြင္ ႀကီးျပင္းရေသာ ကေလးငယ္သည္ အဘယ္မွာလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ပါအံ့နည္း။ ဖုတ္လႈိက္ဖုတ္လႈိက္ျဖင့္ အသက္ငင္လ်က္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားက တစ္ဖက္တြင္ စာေပကင္ေပတုိင္ျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခဲ့သည့္အျပင္ တစ္ဖက္တြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္သည့္ႏွယ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္းအားျဖင့္ စာေပေလာကကုိ နာလန္မထူ ႏုိင္ေအာင္ ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားမုိ႔ ဤသုိ႔ျပဳသည္မွာ မဆန္းေသာ္လည္း ယခုျပည္သူတင္ေျမႇာက္ေသာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ လက္ထက္တြင္လည္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔၏ အစိုးရပုိင္မီဒီယာမ်ားကို မိဘေပးခဲ့သည့္အေမြသဖြယ္ ႐ုိေသစြာဆက္လက္ ခံယူထိန္းသိမ္းေပးေနျခင္းမွာမူ လြန္စြာထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစိုးရတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး စစ္ေလာင္းရိပ္မိေနျခင္းမွ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ေသးသည္ျဖစ္ရာ အရပ္သားမ်ား၌ စစ္အေတြးအေခၚမ်ား လက္ခံ ရွင္သန္ေနဦးမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပန္႐ုပ္သိမ္းသြား
သည့္တုိင္ေအာင္ အစိုးရပုိင္သတင္းစာကို စြန္႔လႊတ္၍မ်ား ပိတ္ သိမ္းၾကမည္မထင္ပါ။ တက္လာမည့္အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာသုံးစဲြလ်က္ ၀ါဒျဖန္႔ရမည္ကုိ အရသာေတြ႕ေနၾက ဦးမည္ျဖစ္၏။ မိမိအရသာေတြ႕ဖုိ႔သာ အေရးႀကီးလ်က္ စာေပက႑ ေ၀ဆာတုိးတက္လာဖုိ႔က အေရးႀကီးမည္ မဟုတ္ေပ။

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ စာေပတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘတ္ ဂ်က္စုိက္ထုတ္သုံးစဲြေပးဖုိ႔ထက္ သူတုိ႔ေ၀စုထဲကပင္ အပါခံၾက မည္မထင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အစိုးရတက္တက္၊ စာေရး ဆရာသမၼတျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရတစ္ဖဲြ႕လုံး စာေရးဆရာေတြ ခ်ည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ စာေပႏွင့္မီဒီယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ရရန္လည္းေကာင္း လုပ္ေပးႏုိင္မည္ဟု မယုံၾကည္ပါ။

သတင္းစာႏွင့္စာနယ္ဇင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ေမြးဖြားခဲ့သည့္အခ်ိ္န္မွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ရန္လုိျခင္းမ်ားၾကားမွ ႐ုန္းကန္ရွင္သန္ခဲ့ၾကရ၏။ ေန႔စဥ္သတင္းဦး၊ သတင္းထူးမ်ား မပုပ္မသုိးဘဲ အခ်ိန္မီေဖာ္ျပႏုိင္ေရး အတြက္လည္း ရွိသမွ်သတင္းစာတုိက္မွလူမ်ားက ကုိယ္စီတာ၀န္အသီးသီးယူ၍ ေနာက္မွေခြး႐ူးလုိက္သည့္ႏွယ္ တက္သုတ္႐ုိက္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ၾကရေသာေၾကာင့္ အလြန္ဖိအားမ်ားေသာ စာေပအမ်ဳိးအစား (Literatures Under Pressure)အျဖစ္ သတင္းစာကုိ နာမည္ေပးၾက၏။

ဆပ္ျပာသည္လင္ေပ်ာက္၍ လုိက္ရွာသည့္ႏွယ္ အၿမဲျပဴးတူးပ်ာတာျဖင့္ ဖန္တီးရေသာ စာေပအမ်ဳိးအစားအျဖစ္
(Literature in a Hurry) တက္သုတ္႐ုိက္စာေပဟုလည္း သတင္းစာကို ကင္ပြန္းတပ္ၾက၏။ အဂၤလိပ္သတင္းစာဆရာ ဖရန္စစ္၀ီလ်ံကမူ သတင္းစာမီဒီယာကုိ စတုတၳမ႑ဳိင္ဟူေသာ စကားလုံးအစား 'အႏၲရာယ္မ႑ိဳင္' (Dangerous Estate)ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္၍ စာအုုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူး၏။ မွန္ပါေပသည္။ ပုဂၢလိကသတင္းစာဟူသည္ အမွားလုပ္ထား သူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ဟု ျမင္ႏုိင္သလုိ၊ ထုိအမွားကုိ ေဖာ္ျပသူ သတင္းသမားမ်ားအတြက္လည္း အာဏာရွိသူမ်ားထံမွ လာမည့္အႏၲရာယ္က ရွိေနေပသည္။

သတင္းစာဟု နာမည္တပ္မထားေသာ္လည္း သတင္း စာ၏ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ သတင္းေဖာ္ျပေပးပုိ႔ေသာ စာေစာင္တစ္ခု
သည္ ၁၅၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စေကာ့လူမ်ဳိးတုိ႔၏တုိက္ပဲြကို အေျခခံ၍ ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးသည္။

တုိက္ပဲြ၏အမည္မွာ ဖေလာ္ဒင္ဖီးလ္တုိက္ပဲြ (The Battle of Flodden Field)ျဖစ္၍ အဆုိပါသတင္းေပးပုိ႔လႊာတြင္ ေရွ႕တန္းတစ္ေနရာ၏ပုံကုိ (ဓာတ္ပုံမဟုတ္ဘဲ) ႐ုပ္ျပပုံေရးဆဲြသ႐ုပ္ေဖာ္ခဲ့၏။ ယင္းကား သတင္းစာမဟုတ္ေသးဘဲ ေရွ႕ေျပးသတင္းလႊာအျဖစ္ လက္ခံထားၾက၏။

ကမၻာ့သတင္းစာအသင္းႀကီး၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ကမၻာ့ ပထမဆုံးေသာသတင္းကုိ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၌ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့၏။ အဆုိပါကမၻာ့ပထမဆုံးသတင္းစာ၏နာမည္မွာ Relationျဖစ္၍ ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္ အျပည့္အစုံမွာ Relation Aller Furnemmenund gedenckwurdigen Historienဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းစာ၏ထုတ္ေ၀သူ Johann Carolus (1575-1634) ဂ်ာမန္အသံထြက္ျဖင့္ ယုိဟန္ခါ႐ုိလုစ္သည္လည္း ကမၻာ့ပထမဆုံးေသာ သတင္းစာထုတ္ေ၀သူ ျဖစ္ခဲ့၏။ Relationသတင္းစာကုိ Strasbourd ရွထရားစ္ဘုတ္ခ္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ထုတ္ေ၀သည့္ခုႏွစ္မွာ ၁၆၀၅ ခုႏွစ္ျဖစ္၏။ ယေန႔မွစ၍ေရတြက္ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၁၂ ႏွစ္အၾကာက ျဖစ္၏။

သုိ႔ရာတြင္ ဥေရာပမွတ္တမ္းမ်ားအရ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ႏူရင္ဘတ္ၿမိဳ႕ (Nuenberg)၌ ၁၄၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ေဂဇက္ (Gazette) သတင္းစာမွာ ဥေရာပတုိက္မွာသာမက ကမၻာတြင္ပါ အေစာဆုံးသတင္းစာျဖစ္၏။ ထုိ႔ျပင္ ကုိလုံးၿမိဳ႕မွ ခ႐ုိနီကယ္ (Chronicle) ကုိ ၁၄၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လုိက္ပဇစ္ၿမိဳ႕မွ Leipziger Zeitungကုိ ၁၆၆၀ ျပည့္ႏွစ္တုိ႔မွာ ထုတ္ေ၀ေသာ ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားျဖစ္၏။ သတင္းစာကုိ ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္ Zeitung (ဆုိက္ထြန္း)ဟု ေခၚ၏။

အီတလီႏုိင္ငံ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕မွ လာေဂဇက္ (La Gazette)ကို ၁၅၇၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ အန္႔ဗာ့(Antwerp)ၿမိဳ႕မွ နယူးေဗြတီဒင္ဂ်င္ (Nieuwe Tijdingen)ကုိ ၁၆၁၆ ခုႏွစ္၊ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ (Weekly News)ကုိ ၁၆၂၂ ခုႏွစ္ တြင္ စသည္ျဖင့္ သတင္းစာထုတ္ေ၀မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိခဲ့၏။

ယင္းသုိ႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ ၁၆၂၂ ခုႏွစ္က Weekly News သတင္းစာထုတ္ေ၀သည့္ မွတ္တမ္းအထင္အရွားရွိေသာ္လည္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဆုံးသတင္းစာအျဖစ္ ၁၇၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္ The Daily Courantကုိသာ ေဖာ္ျပေနၾက၏။ Weekly အပတ္စဥ္ဟူေသာ စကားလုံးေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ လန္ဒန္ထက္ေစာ၍ သတင္းစာထုတ္ေ၀ေသာၿမိဳ႕မွာ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ (Oxford)ျဖစ္၍ ၁၆၆၅ ခုႏွစ္တြင္ The Oxford Gazette သတင္းစာကုိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့၏။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စတင္ထုတ္ေ၀ေသာ ပထမဆုံးသတင္းစာမွာ ဓမၼသိတင္းစာ (ဓမၼသတင္းစာ မဟုတ္ပါ- သိတင္းစာျဖစ္သည္) The Religious Herald ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၁၈၄၂ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္၍ အေမရိကန္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳဆရာမ်ား ႀကီးမွဴးထုတ္ေ၀ကာ ခရစ္ ယာန္သာသနာျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အဓိကထားေရးခဲ့ၾကသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံးထုတ္ေ၀ေသာသတင္းစာမွာ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ စတင္ထုတ္သည့္ 'ရန္ကုန္ ခ႐ုိနီကယ္' သတင္းစာျဖစ္ၿပီး 'ေမာ္လၿမိဳင္ ခ႐ုိနီကယ္'ကုိ အမည္ ေျပာင္းထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္တုိ႔တြင္ သတင္းစာမ်ား အစီအရီေပၚထြက္လာသည့္အျပင္
ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရကိုယ္တုိင္ အစုိးရသတင္းစာထုတ္လ်က္ ၀ါဒျဖန္႔ေနရာ အထက္ျမန္မာျပည္ မႏၲေလး ေနျပည္ေတာ္မွ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက 'ရတနာပုံေနျပည္ေတာ္သတင္းစာ'ကို ၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ (၁၈၅၃ ခုႏွစ္၊ မင္းတုန္းမင္းနန္းတက္စ အခ်ိန္ကတည္းက ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ ပုံႏွိပ္စက္မ်ားေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အထက္ျမန္မာျပည္တြင္မူ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္မွသာ ပုံႏွိပ္စက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

ႏွစ္အလုိက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရွးက်ေသာသတင္းစာမ်ားမွာ ၁၈၃၆ ခုႏွစ္ The Morning Star ၊ ၁၈၃၇ ခုႏွစ္ Moulmein Chronicle ၊ ၁၈၄၆ ခုႏွစ္ Moulmein Advertiser ၊ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္ Rangoon Chronicle ၊ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္ Akyab' Commercial News (Arakan News) ၊ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ (ရန္ကုန္)၊ ၁၈၇၃ ခုႏွစ္ ေလာကီသုတပညာ သတင္းစာ(ရန္ကုန္)၊ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္ရတနာပုံေနျပည္ေတာ္သတင္းစာ(မႏၲေလး)၊ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္ ေမာ္လၿမိဳင္အေဆြသတင္းစာ၊ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္ ရတနာပုံသတင္းစာ(ရန္ကုန္)တုိ႔ျဖစ္၏။

ေနာက္ပုိင္း ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာေသာ သတင္းစာမ်ားမွာ သူရိယသတင္းစာ (၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္)ႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၁၉၁၄ ခုႏွစ္)တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပါတီႏုိင္ငံေရး အာေဘာ္သတင္းစာမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ရာ ပါတီစဲြမရွိသည့္ 'ေဇယ်သတင္းစာ'က ကိုးလသာ ခံခဲ့၏။ ေအာင္ျမန္မာသတင္းစာ၊ ပညာ့အလင္းသတင္းစာအျပင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္မဟုတ္ေသာ သတင္းစာမ်ားပါ ေပၚထြက္ခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး လႈိင္းဂယက္မ်ားၾကားတြင္ နစ္လုိက္၊ ေပၚလုိက္ျဖင့္ ေနာက္ဆုံးႀကံ့ႀက့ံခံ က်န္ရစ္ေသာ သတင္းစာမ်ားမွာ ျမန္မာ့အလင္း၊ သူရိယ၊ ဗႏၶဳလ၊ တုိးတက္ေရး၊ ဆယ္သန္းႏွင့္ ဒီးဒုတ္သတင္းစာမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၏။ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ သတင္းစာအားလုံးနီးပါး ပိတ္ခဲ့ရကာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္မူ စစ္အတြင္း အထူးထုတ္မႏၲေလး 'ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ'ႏွင့္ 'ဒုိ႔ေဒါင္းလံသတင္းစာ'တုိ႔သာ က်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့၏။

လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြ၀င္စဥ္မွာ သတင္းစာအားလုံးလုိလုိသည္ ဖဆပလအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကုိ ၀န္းရံေထာက္ခံ၍ ေရးသားခဲ့ၾက ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္ သတင္းစာမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားထြက္ရွိသည့္တုိင္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ျခင္း သိပ္မရွိၾကေတာ့ေပ။ ပါတီႏုိင္ငံေရးအကဲြအၿပဲမ်ားႏွင့္အတူ သတင္းစာမ်ားလည္း ဂုိဏ္းဂဏကဲြျပားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၀-၆၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလမွာမူ ျမန္မာသတင္းစာအမ်ားဆုံး ထြက္ေပၚခဲ့ သည့္ကာလဟု မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးေန၀င္းက ပုဂၢလိကသတင္းစာအားလုံးကုိရပ္စဲလုိက္ၿပီး ေၾကးမုံ၊ ဟံသာ၀တီ၊ ဗုိလ္တေထာင္၊ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ The Guardian Daily သတင္းစာတုိ႔ကုိ ျပည္သူပုိင္သိမ္းကာ အစိုးရအာ ေဘာ္သတင္းစာျပဳလုပ္ခဲ့၏။ ယခု ဒီမုိကေရစီအစိုးရလက္ထက္ တြင္လည္း အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္၏။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ကကဲ့သုိ႔ပင္ ေၾကာ္ျငာခႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားမွာ ယေန႔တုိင္ နာလန္မထူႏုိင္ ျဖစ္ေနေသး၏။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဆုံးထုတ္ေ၀ေသာဂ်ာနယ္မွာ 'ဟံသာ၀တီအပတ္စဥ္ရီဗ်ဴး'ဟူေသာ ဂ်ာနယ္ျဖစ္ကာ ၁၈၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ Journalမွ ေမြးစားယူထားေသာ စကားလုံးျဖစ္ၿပီး ခုနစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ေသာ စာေစာင္ကုိေခၚသည္။ သတင္းစာေခတ္ဦးတြင္လည္း သတင္းစာကုိပင္ ဂ်ာနယ္ဟူ၍ ေခၚခဲ့ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းစာအတတ္ပညာကို ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ဟူ၍ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ာနယ္မ်ားလည္း မႈိလုိေပါက္ကာ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဒုတိယကမၻာစစ္မတုိင္မီ 'စေနနဂါးနီ'ႏွင့္ 'ဂ်ာနယ္ေက်ာ္' တုိ႔သည္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးျဖစ္လ်က္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ သက္တမ္းအရင့္ဆုံးဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ဗႏၶဳလဂ်ာနယ္တုိ႔ျဖစ္၏။ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ တစ္ျဖစ္လဲ မဆလအစိုးရလက္ထက္၌လည္း အစိုးရေနာက္ခံဂ်ာနယ္မ်ား အမ်ားအျပားထြက္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ဂ်ာနယ္တုိ႔မွာ သက္ဆုိးရွည္ခဲ၏။ ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တျခားအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကာရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူေပ။

မဂၢဇင္း (Magazine)ဟူေသာ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရကုိ ျမန္မာမႈျပဳရာတြင္မူ ထူးျခားလွ၏။ ပါဠိၾသဇာလႊမ္းမုိးေသာ ေခတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Magazine အဂၤလိပ္စကားကုိ ေခါက္ထားလ်က္ ဆင္တူပါဠိစကားျဖစ္ေသာ၊ 'မဂၢဇည'သုိ႔မဟုတ္ 'မဂၢဇိန' သို႔မဟုတ္ 'မဂၢဇာန'မွေန၍ ယူၾကကုန္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဂၢဇင္းစာအုပ္စထုတ္ထုတ္ခ်င္းတြင္ 'မဂၢဇိန္'ဟူ၍ သုံးႏႈန္းခဲ့ၾက၏။ 'မဂၢဇဥ္း'ဟူ၍ ညကေလးသတ္ျဖင့္ သုံးစဲြသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ဒဂုန္မဂၢဇင္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္နာမည္ေက်ာ္ 'က၀ိမ်က္မွန္မဂၢဇင္း' သည္ အစဥ္တစုိက္ 'က၀ိမ်က္မွန္မဂၢဇဥ္း'ဟူ၍သာ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ပါဠိစကား မဂၢဇိနသည္ ပညာလမ္းျပစာေစာင္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္ဆုိ၏။

ျမန္မာတုိ႔၏ ပထမဆုံးမဂၢဇင္းမွာ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆးတုိက္က ထုတ္ေ၀သည့္ 'ျမန္မာ့ မဂၢဇိန္'ဟု ေခၚ၏။ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ထုတ္ေ၀ခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစာအုပ္ႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ျပပဲြတြင္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ 'ရတနာပုံ မဂၢဇိန္'ဟု ျပသထားသျဖင့္ ယင္းက ပုိ၍ေစာသည္ဟုလည္း ယူဆႏုိင္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေဆးတုိက္မ်ားမွ မဂၢဇင္းမ်ားအၿပိဳင္အဆုိင္ထုတ္လာၾကရာ ေၾကာ္ျငာမဂၢဇင္းမ်ားသာ ျဖစ္၍ စာေပၾသဇာမရွိခဲ့ေပ။ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လက်မွသာ မဂၢဇင္းေလာကကို ဦးေဆာင္မည့္ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားေသာ 'သူရိယမဂၢဇင္း'ထြက္ေပၚခဲ့ ၏။ သူရိယမဂၢဇင္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ၀တၳဳတုိစတင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကာတြန္း ႐ုပ္ေျပာင္မ်ားကိုလည္း စတင္သုံးစဲြခဲ့၏။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ေမာင္ဘကေလး (ေရႊတေလး)၏ 'ဘႀကီးေမတၱာတုံး၏ အာဒါသမုခဒီပနီ'အမည္ျဖင့္ ကာတြန္း႐ုပ္ေျပာင္ခန္း စတင္ခဲ့၏။

ဒုတိယဦးေဆာင္ေသာမဂၢဇင္းမွာ 'ဒဂုန္မဂၢဇင္း' ျဖစ္ၿပီး 'ျမန္မာအေဆြကုမၸဏီ'က ထုတ္ေ၀ခဲ့၏။ သ႐ုပ္ ေဖာ္ပန္းခ်ီေရာင္စုံ ပုံမ်ားကို အိႏၵိယသုိ႔ပုိ႔၍ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရာ အႀကိဳက္မ်ား၍ ဒုတိယကမၻာစစ္အထိ ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ခဲ့၏။

မဂၢဇင္းမွာလည္း နတ္ႀကီး၏။ နာမည္ေက်ာ္စာေရးဆရာမ်ား ပါ၀င္ေရးသား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေရးဆရာမ်ား စုိက္ထုတ္၍လည္းေကာင္း ထုတ္ခဲ့ၾကရာတြင္ တစ္ေစာင္မွ် သက္ဆုိးမရွည္လွ။ 'ရယ္ရႊင္ဖြယ္ အလင္းမဂၢဇင္း' ထြက္ေပၚ လာရာတြင္မူ ႐ုပ္ေျပာင္ႏွင့္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ကာတြန္း ဦးဟိန္စြန္း၊ ကာတြန္းဦးဘဂ်မ္းႏွင့္ ပန္းခ်ီဦးေငြကုိင္တုိ႔ သုံးဦး ထင္ရွားလာ၏။

စာေရးဆရာ ဗဂ်ီငုိကုိယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္ေရးသားၿပီး ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း၊ ဆရာပီမုိးနင္း၊ ဆရာဒဂုန္နတ္ရွင္ႏွင့္ ဦးဖုိးက်ားစသည့္ ကေလာင္အင္အားျဖင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ 'တုိးတက္ေရး မဂၢဇင္း'မွာမူ လူငယ္တို႔၏ အမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္ကုိ ႏႈိးဆြႏုိင္၍ ေက်ာ္ၾကားခဲ့၏။ ဆရာၿမိဳ႕မေမာင္၏ ဆယ္သန္း (မဂၢဇင္း၊ သတင္းစာ)တုိ႔ကုိလည္း လူငယ္မ်ား အားေပးခဲ့ သည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ 'ဂႏၲေလာကမဂၢဇင္း'မွာ ျပင္ပသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း သိပ္မရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ယင္းမဂၢဇင္းမွ ေခတ္စမ္းစာေပမ်ားသည္ ေနာင္အခါတြင္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေက်ာ္ၾကားလ်က္ ၾသဇာတိကၠမ ရွိခဲ့၏။

ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးသို႔ ေျပာင္းသြားေသာ 'ႀကီးပြားေရးမဂၢဇင္း'သည္ 'လူထုဂ်ာနယ္'အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့၏။ ထုိ႔ေနာက္ ရန္ကုန္တြင္ အေရွ႕တုိင္းမဂၢဇင္း၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ႐ႈမ၀မဂၢဇင္း၊ တာရာမဂၢဇင္းတုိ႔ ေပၚလာ၏။ စာေပဗိမာန္မဂၢဇင္းအျပင္ အျခားလူႀကိဳက္မ်ားေသာ မဂၢဇင္းမ်ားမွာ ေသြးေသာက္၊ မုိးေ၀၊ စႏၵာ၊ ျမ၀တီ၊ ေငြတာရီ၊ စပက္ထရမ္ႏွင့္ ဂါဒီယန္တုိ႔ ျဖစ္ၾက၏။

ဤေနရာတြင္စပ္မိ၍ 'စာနယ္ဇင္း'ဟူေသာ ေ၀ါဟာရအေၾကာင္း တင္ျပခ်င္သည္။ ဤ 'စာနယ္ဇင္း'ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ခန္႔က စတင္တြယ္က်ယ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆရာႀကီးပီမုိးနင္းေရးသည့္ အတုိင္းဆုိလွ်င္ 'ဆီသည္မ လက္သုတ္ အ၀တ္လုိ ဖန္တရာေထ၍ ေနခဲ့၏။ အမ်ားကလက္ခံၾက၍ ခုိင္ၿမဲေသာ ေ၀ါဟာရျဖစ္ေနေသာ္လည္း ယင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ 'စာ'၏အဓိပၸာယ္၊ 'နယ္'၏အဓိပၸာယ္၊ 'ဇင္း'၏ အဓိပၸာယ္ကို မရွင္းႏုိင္ေသးဘဲ ဟာကြက္ျဖစ္ေနသည္ဆုိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာ့ဆရာႀကီးမ်ား ဦးေႏွာက္ေျခာက္ခဲ့ေသာ ေ၀ါဟာရရွင္းတမ္းကို ကြၽန္ေတာ္က အူေၾကာင္ေၾကာင္ျဖင့္ ယခုလုိ အလြယ္တကူ ၀င္ရွင္းေပးလုိပါသည္။

'စာ'ဟူသည့္သတင္းစာ၏ ေနာက္ဆုံးစာလုံး၊ 'နယ္' ဟူသည့္ ဂ်ာနယ္၏ ေနာက္ဆံုးစာလုံး၊ 'ဇင္း'ဟူသည့္ မဂၢဇင္း၏ ေနာက္ဆုံးစာလုံးျဖစ္ၿပီး ယင္းသုံးလုံးေပါင္းလ်က္ 'စာနယ္ဇင္း'ျဖစ္လာ၏ ဟူေပသတည္း။

ကုိးကား-စာနယ္ဇင္းဟူသည္ - ေမာင္ဆုရွင္၊ သိန္းတန္(ဟံသာ၀တီ)၊ ေမာင္ေပၚထြန္း။

ေကာင္းဆက္ႏုိင္ - ေရးသည္။